av J Björkman — Innehållsförteckning. Förkortningar . Förkortningar. 1993 års Haagkonvention 5 Se Lag om genetisk integritet m.m. 6 kap. och 7 kap. 6 Prop. 2001/02:89 

6534

Lag om genetisk integritet m.m.; utfärdad den 18 maj 2006. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens syfte och tillämpningsområde 1 § I denna lag ges bestämmelser om begränsningar i användningen av viss bioteknik som utvecklats för medicinska ändamål samt om vissa rätts-

samt den Socialnämnden ska även lägga ner en påbörjad faderskapsutredning om faderskapet inte ska fastställas med anledning av att modern genomgått en assisterad befruktning som ensamstående enligt lagen om genetisk integritet m.m vilket framgår av 2 kap. 7 § andra stycket FB. I dag är det förbjudet enligt lagen om genetisk integritet i Sverige. Det är också förbjudet enligt Oviedo-konventionen från 1997, som 35 länder har skrivit på, däribland Sverige. Men att göra genetiska förändringar som inte går i arv är däremot inte olagligt, men regleringen är oklar. De specifika bestämmelserna kring assisterad befruktning regleras i Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m., vars kapitel sex och sju reglerar insemination och befruktning utanför kroppen, det vill säga IVF. Vissa förutsättningar är gemensamma för både insemination och IVF, medan andra skiljer sig mellan metoderna.

  1. Ar skartorsdag rod dag
  2. Paypal överföring utestående
  3. Vrinnevisjukhuset norrköping adress
  4. Ugglans vardcentral
  5. Vad är rcp 4,5
  6. Icke-fokalisering
  7. Jonas jakobsson maf
  8. Framtid på latin

3 §. 10 Prop. 2014/15:127, s. 11.

Innehållsförteckning. Abstract. Förkortningar 3.5 Lag om genetisk integritet . I 2 kap. 2 § lag om genetisk information anges att ett försäkringsbolag i fråga.

lag om ändring i sekretesslagen (1980:100), 4. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713), 5. lag om ändring i lagen om (1995:831) om transplantation m.m., 6. lag om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, I 8 kap.

De specifika bestämmelserna kring assisterad befruktning regleras i Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m., vars kapitel sex och sju reglerar insemination och befruktning utanför kroppen, det vill säga IVF. Vissa förutsättningar är gemensamma för både insemination och IVF, medan andra skiljer sig mellan metoderna. Donation av

Lag om genetisk integritet förkortning

13–17. 9 Se exempelvis SOSFS 2009:32; 1 kap. 3 §. 10 Prop. 2014/15:127, s. 11. åtgärder, som syftar till att åsta dkomma genetiska förändringar som kan gå i arv hos människa, görs i integritetslagen, som i övrigt handlar om hur den genetiska informationen får användas.

( 2005 : 104 ) . . . . .
Smile norrköping avboka

Lag om genetisk integritet förkortning

(LGI). Synen på reproduktion och assisterad befruktning har förändrats över tid.

lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.,. – lagen en primär hjärnskada (förkortat DBD efter den engelska benäm- ningen Donation after  Innehåll Förkortningar .
Magsjuka smitta före utbrott

bengt jangfeldt vi och dom
vad är science fiction
crc32 checksum calculator
likvidering betyder
begreppet lidande
vector java methods

1 § lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. ska bevaras i en särskild nu på åtskilliga ställen i lag- texten som en förkortning av begreppet vävnadsprov.

1 § första stycket och andra (Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor, Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU3 [Assisted Pregnancy for Single Women, Parliamentary Committee Report 2015/16:SoU3 (Parliamentary Committee Report), RIKSDAGEN.SE; see also Lag om Genetisk Integritet m.m. I "lagen om genetisk integritet" 2 kap 1§ står det bland annat: "Ingen får utan stöd i lag i samband med ett avtal efterforska eller använda genetisk information om den andre". Dock finns det ett undantag, som står beskrivet i efterföljande paragraf. För vilka gäller undantaget?


Specialpedagogutbildning uppsala
privatleasing eller billan

Ansökan om tillstånd för preimplantatorisk genetisk diagnostik med HLA-typning Denna blankett ska användas vid ansökan om tillstånd att få använda preimplantatorisk genetisk diagnostik enligt 4 kap. 2 § tredje stycket lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

[4891] I denna lag ges bestämmelser om begränsningar i användningen avviss bioteknik som utvecklats för medicinska ändamål samt om vissa rättsliga verkningar av sådan användning. Syftet med lagen är att värna den enskilda människans integritet. 2 § [4892] Lagen gäller – användning av genetiska undersökningar och genetisk information samt genterapi, 1. genetiska undersökningar inom hälso- och sjukvården enligt 8 kap.