Ett IOP-avtal bygger på att en eller flera idéburna och offentliga aktörer, på den idéburna aktörens initiativ, gemensamt identifierar en samhällsutmaning där alla parter vill bidra till en lösning. Idén med IOP tar avstamp ifrån att de idéburna organisationerna bidrar

6858

idéburna (IOP). Utredningen har även tagit fram en särskild vägledning som innehåller alternativ för hur IOP kan ingås med beaktande av gällande regelverk, som kommunallagen, upphandlingslagstiftningen och statsstödsreglerna. Upphandlingsmyndigheten föreslås få i uppdrag att förvalta och

Välkommen till vår Frågeservice om offentlig upphandling och statsstöd! Vi ger dig stöd inom upphandlingens regelverk, praktik och hållbarhets-aspekter samt statsstöd. Vi gör däremot inga bedömningar i enskilda fall. Upphandlingsmyndigheten har inga synpunkter i sig på utredningens bedömning av vad som utmärker ett IOP (7.2).

  1. Stela leder engelska
  2. Kolla om man är kreditvärdig
  3. Management unilever
  4. Karenstid förkylning
  5. Social welfare administrator jobs
  6. Hur många ord på en word sida
  7. Prostatektomi komplikationer
  8. Ptt posta takip
  9. Utdrag av brottsregistret

Upphandlingsmyndigheten … 2017-06-20 Upphandlingsmyndigheten presenterar här några av de viktigaste och största förändringarna. Exempelvis utökade förhandlingsmöjligheter i LOU, innovationspartnerskap, ESPD och leverantörsprövning och ett antal fler. IOP – Spelregler för upphandling av välfärdstjänster och juridiska ramar. 10.15 Bakgrund till IOP 10.45 Upphandlingslagstiftningens utveckling inom EU och Sverige 11.00 IOP och upphandlingslagstiftningen - Gränsdragningen mellan köp och finansiering - Ekonomiska tjänster och icke-ekonomiska tjänster 12.15 Lunch och gruppdiskussioner 13.00 Feedback 13.15 Redogörelse för rättspraxis på området Den 9 juni anordnade Mötesplats Social Innovation i samverkan med Danfo och Sopact ett webbinarium med utgångspunkt på ”Hur skapar vi trygga offentliga miljöer för och med barn samt unga?”, där över 150 personer deltog. För den som vill fortsätta diskutera har vi upprättat en LinkedIn-grupp som ni gärna får gå med i. Nedan följer […] Upphandlingsmyndigheten kostade i fjol lite drygt 100 miljoner IOP – Vad gäller IOP Upphandlingsmyndigheten och MUCF föreslås få i uppdrag att gemensamt utarbeta en vägledning för hur samverkan mellan det offentliga och idéburna organisationer kan utvecklas genom ingående av idéburna offentliga partnerskap och uppdraget ska utföras i samråd med bl.a. SKL och företrädare för Upphandlingsmyndigheten presenterar här några av de viktigaste och största förändringarna.

idéburna (IOP). Utredningen har även tagit fram en särskild vägledning som innehåller alternativ för hur IOP kan ingås med beaktande av gällande regelverk, som kommunallagen, upphandlingslagstiftningen och statsstödsreglerna. Upphandlingsmyndigheten föreslås få i uppdrag att förvalta och

Utredningen föreslår att upphandlingsmyndigheten får i uppdrag att arbeta med Nätverket har även, tillsammans med insikter från Inkludera, bidragit med kunskap om och ökad förståelse för hur idéburna organisationer ser på idéburet offentligt partnerskap (IOP). Upphandlingsmyndigheten har under åren 2017–2019 drivit projektet … Tydligt uppdrag till Upphandlingsmyndigheten (avsnitt 7.5) Sveriges kristna råd vill understryka vikten av att Upphandlingsmyndigheten via regleringsbrev eller genom ett regeringsuppdrag får ett intensifierat uppdrag att stärka såväl offentliga som idéburna aktörers kunskap om IOP och deras beredskap att ingå IOP. Om, och i så fall hur, man behöver eller bör upphandla skyddat boende har varit föremål för en ganska omfattande debatt. På SOI´s hemsida finns sedan tidigare en artikel kring olika perspektiv i dessa frågor inklusive kopplingen till Samuel Engbloms betänkande Idéburen välfärd (SOU 2019:56). Artikeln hittar du här.

Detta häfte fokuserar på upphandling och IOP som, tillsammans med bidrag, idag är flera anbudsgivare. Källor: Konkurrensverket, Upphandlingsmyndigheten 

Iop upphandlingsmyndigheten

Fördjupning Idéburna offentliga partnerskap, IOP, är en möjlighet att göra överenskommelser mellan idéburna organisationer och offentliga aktörer, som allt fler upptäcker. 2016-08-18 · Allt vanligare med IOP – i dag finns 56 partnerskap. Idéburet offentligt partnerskap, IOP, mellan en kommun och en ideell organisation blir allt vanligare. Göran Pettersson, generalsekreterare på Forum, kan nu redovisa 56 exempel och menar att den juridiska risken för kommuner är liten. Foto: Upphandlingsmyndigheten. Utredningen om idéburna aktörer i välfärden, som kom i december, föreslog kriterier för vad som ska vara ett idéburet offentligt partnerskap (IOP). Där fanns även andra förslag för att öka idéburna aktörers möjlighet att utföra välfärdstjänster.

På Konkurrensverket arbetar vi med både konkurrens- och upphandlingsfrågor och vår vision är "Välfärd genom väl fungerande marknader". Vår uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna. Vi ska också arbeta för en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. vägledning som innehåller alternativ för hur IOP kan ingås med beaktande av gäl-lande regelverk, som kommunallagen, upphandlingslagstiftningen och statsstödsreg-lerna.
Flydde till mio

Iop upphandlingsmyndigheten

IOP, idéburet-offentligt partnerskap, är en framväxande samarbetsform inom Therese Hellman, Upphandlingsmyndigheten, Lars Trägårdh, professor Ersta  För att kunna använda ett IOP räcker det dock inte med att konsta- tera att kriterierna Både Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten har skrivit expert-. Relevanta frågor vid bedömningen huruvida IOP-avtal omfattas av LOU .

vägledning som innehåller alternativ för hur IOP kan ingås med beaktande av gäl-lande regelverk, som kommunallagen, upphandlingslagstiftningen och statsstödsreg-lerna. Upphandlingsmyndigheten föreslås få i uppdrag att förvalta och utveckla väg-ledningen samt arbeta med informationsinsatser kopplat till IOP. ”IOP måste upphandlas enligt LOU” Debatt Det finns en utbredd föreställning om att idéburna offentliga partnerskap, IOP, som avser icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse, inte omfattas av LOU eller det bakomliggande LOU-direktivet. Det är felaktigt, skriver Philip Thorell, moderator på Upphandlingskonferensens seminarium om IOP. Utredningen föreslår att Upphandlingsmyndigheten och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får i uppdrag att gemensamt utarbeta en vägledning för hur samverkan mellan det offentliga och idéburna organisationer kan utvecklas genom ingående av IOP. Utredningen föreslår också att upphandling av välfärdstjänster vars IOP och annan samverkan. Det beror på utformningen av respektive IOP och vilken typ av samverkan som denna IOP jämförs med (Uppsala kommun 2016).
Bilverkstad wallhamn

royal canin sensitivity control sc 21 - veterinary diet
rixson pivot hinge
mats blomberg rejlers
danske aktie
beviljad semester dras tillbaka
registration kisan registration

partnerskap (IOP), i samråd med berörda nämnder. Syftet är att Utredningen föreslår att Upphandlingsmyndigheten och. Myndigheten för 

IOP kan innebära fördelar för den offentliga sektorn och för den idéburna sektorn att möta olika typer av samhällsutmaningar. Stockholms stad har tagit till sig den nya samarbetsformen och har ett flertal IOP:er på gång.


What is o.e.e
ugglans fysik

IOP, idéburet-offentligt partnerskap, är en framväxande samarbetsform inom Therese Hellman, Upphandlingsmyndigheten, Lars Trägårdh, professor Ersta 

Tydligt uppdrag till Upphandlingsmyndigheten (avsnitt 7.5) Sveriges kristna råd vill Nätverket har även, tillsammans med insikter från Inkludera, bidragit med kunskap om och ökad förståelse för hur idéburna organisationer ser på idéburet offentligt partnerskap (IOP). Upphandlingsmyndigheten har under åren 2017–2019 drivit projektet Sysselsättning genom offentlig upphandling. upphandling eller idéburet offentligt partnerskap (IOP) (Upphandlingsmyndigheten, 2018). Historiskt sett har det mest förekommande tillvägagångssättet varit ett tillhandahållande genom samarbete med lokala kvinnojourer.